Arhiv
Uredništvo
Povabilo: priprava strategije lokalnega razvoja za ribištvo
11. avgusta, 2023

Evropska unija in Republika Slovenija nam tudi v novem programskem obdobju, ki bo potekalo vse do leta 2027, ponujata zanimive možnosti in priložnosti za razvoj ribištva, ki bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

Predpogoj za to je, da lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR) na svojih območjih pripravijo strategije lokalnega razvoja (SLR), ki bodo služile kot osnova za črpanje nepovratnih sredstev. Na območju LASR Alpske reke (občine Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin) za pripravo dokumenta skrbi Posoški razvojni center (PRC), ki je bil izbran za vodilnega partnerja. Naša strategija nastaja na podlagi potreb, ki izhajajo iz okolja po principu »od spodaj navzgor«. Te skušamo pridobiti tudi s pomočjo vaših želja, zamisli, poslovnih idej …

Zakaj torej sodelovati?
Ker boste lahko tako izrazili svoje potrebe, izkristalizirali potencialno idejo in na ta način izboljšal kakovost življenja sebi ter drugim prebivalcem.

Kaj lahko pričakujete od LASR Alpske reke oziroma PRC?
Prijavitelji se lahko na nas obrnete glede:

 • oblikovanja projektne ideje – posredujte nam predlog projekta oziroma dejavnosti, ki jo želite s pomočjo sofinanciranih nepovratnih EU sredstev uresničiti v obdobju do 2027, nato pa bomo skupaj pregledali cilje oziroma aktivnosti ter vaše predloge oziroma pobude skušali umestiti v SLR;
 • prijave na javni poziv LASR.

Kam in do kdaj lahko posredujemo svojo projektno idejo?
Svoje predloge lahko z nami delite do 21. avgusta 2023, in sicer:

 • po e-pošti: las@prc.si ali
 • po pošti na naslov: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

In kaj mora zasledovati strategija lokalnega razvoja?
Poglejmo si potencialni nabor aktivnosti za posamezni cilj …

 


1. Tematsko področje: RAZVOJ IN TRŽENJE V AKVAKULTURI IN RIBIŠTVU
Cilj: Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture

 • Informiranje prebivalstva območja o proizvajalcih v okviru območja LASR, promocija teh proizvajalcev in proizvodov
 • Večanje ozaveščenosti potrošnikov glede proizvodov iz akvakulture, ki prihajajo iz območja LAS in drugih območij
 • Priprava skupne platforme za trženje proizvodov proizvajalcev v okviru LASR
 • Sodelovanje in iskanje novih tržnih poti, spodbujanje kratkih verig
 • Ustvarjanje novih proizvodov iz akvakulture
 • Dodajanje vrednosti proizvodom iz akvakulture
 • Krepitev sposobnosti proizvajalcev za razvijanje visoko kakovostnih proizvodov
 • Promocija aktivnosti, ki so komplementarne akvakulturi, ter spodbujanje diverzifikacije predstavnikov sektorja akvakulture
 • Druge aktivnosti, ki spodbujajo razvoj trajnostnega prehranskega sistema

 


2. Tematsko področje: PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Cilj: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije

 • Krepitev sodelovanje med predstavniki sektorja akvakulture ter predstavniki znanstveno-raziskovalne sfere in drugimi deležniki območja ter osveščanje prebivalstva o rezultatih sodelovanja
 • Raziskave in študije vplivov sektorja na okolje/naravo, možnostih prilagajanja na okolje in podnebne spremembe
 • Informiranje prebivalstva o podnebnih spremembah, okolju prijaznih praksah, še zlasti v sektorju akvakulture
 • Izvajanje aktivnosti za izboljšanje biotske raznovrstnosti
 • Podpora uporabi načel krožnega gospodarstva (npr. ponovna uporaba odpadlega materiala, tretiranje odpadkov)
 • Spodbujanje okolju prijaznih praks, manjšanja ogljičnega odtisa ter izpustov
 • Spodbujanje aktivnosti varčevanja z energijo, uporabe obnovljivih virov energije

 


3. Tematsko področje: SKUPNOST, RANLJIVE SKUPINE IN DELOVNA MESTA
Cilj: Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest

 • Krepitev medsektorskega povezovanja
 • Krepitev vključevanja mladih in žensk
 • Krepitev možnosti zaposlovanja za lokalno prebivalstvo
 • Podpora obstoječim ali novih podjetjem, ki lahko ohranijo obstoječa in ustvarijo nova delovna mesta
 • Izboljšanje dostopa prebivalcem lokalnega območja do osnovnih storitev
 • Krepitev ozaveščenosti prebivalstva o poklicih v akvakulturi in predelavi, znanju ter vrednosti akvakulture za lokalno območje
 • Spodbujanje digitalizacije, inovativnih pristopov ter pilotnih projektov
 • Podpora usposabljanju predstavnikov sektorja akvakulture za ohranjanje obstoječih delovnih mest in ustvarjanju novih delovnih mest

 

4. Tematsko področje: RAZVOJ RIBIŠKEGA TURIZMA
Cilj: Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture

 • Informiranje in ozaveščanje o družbenih in kulturnih vidikih akvakulture
Skip to content