Javni pozivi
Uredništvo
1. Javni poziv za izbor projektov za programsko obdobje 2021–2027
17. aprila, 2024
Namen javnega poziva je izbor projektov, ki prispevajo k ciljem in kazalnikom SLR ter k:
 • trajnostnemu in sonaravnemu upravljanju z vodnim in obvodnim prostorom;
 • urejenemu sobivanju različnih interesnih skupin, vključno z gospodarstvom in naravovarstvom;
 • prilagajanju akvakulture in ribištva podnebnim spremembam;
 • razvoju novih, kakovostnih lokalnih ribjih proizvodov;
 • ozaveščanju prebivalcev o prednostih uživanja lokalne ribe;
 • vključevanju ranljivih ciljnih skupin, kot so ženske in mladi;
 • ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest na področju akvakulture in ribištva;
 • razvoju ribiškega turizma in akvakulture.
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Projekti se bodo sofinancirali iz Evropskega sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (v nadaljevanju ESPRA). Višina razpoložljivih sredstev znaša: 680.000 EUR.
Razdelitev sredstev glede na tematska področja ukrepanja:

 • Razvoj in trženje v akvakulturi in ribištvu / 300.000 EUR
 • Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost / 80.000 EUR
 • Skupnost, ranljive skupine in delovna mesta / 200.000 EUR
 • Razvoj ribiškega turizma in akvakulture / 100.000 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša:

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je od 50 % do 100 %:

 • 100 % za mehke projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov, nimajo nobenega tržnega učinka oz. prihodka in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • so v javnem interesu ali
  • imajo skupnega upravičenca ali
  • imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni;
 • 85 % za projekte, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • so v javnem interesu ali
  • imajo skupnega upravičenca ali
  • imajo inovativne značilnosti;
 • 50 % za projekte, ki se izvajajo za lastni interes in se po zaključku tržijo
Objava in rok za oddajo vloge:

Javni poziv je objavljen 17. aprila 2024.
Vlogo na javni poziv lahko oddate na naslednja načina:

 • pošljete priporočeno po pošti na Posoški razvojni center, LASR Alpske reke, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 21. junija 2024 ali
 • osebno dostavite na isti naslov v pisarno LASR Alpske reke, najkasneje do 21. junija 2024 do 13. ure

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je po navadni pošti oddana priporočeno do 21. junija 2024 ali če je osebno oddana na zgoraj navedeni naslov, najkasneje do 21. junija 2024 do 13. ure.

Sestavni deli vloge naj bodo speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici mora biti razvidno:

 • naslov vlagatelja
 • datum oddaje, ki ga označi pošta (še se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če gre za osebno dostavo)
 • oznaka: »NE ODPIRAJ – VLOGA na 1. javni poziv LASR 2024« za opremo ovojnice lahko uporabite obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Informacije o javnem pozivu:

Posoški razvojni center, LASR Alpske reke, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin

 • po telefonu vsak delovnik med 8. in 14. uro: 05 38 41 507 ali 05 38 41 518
 • po elektronski pošti: las@prc.si
 • osebno po predhodnem dogovoru.

Kontaktna oseba:

Informativna delavnica z namenom predstavitve javnega poziva bo v torek, 7. maja 2024, ob 16. uri v Vodni hiši na Mostu na Soči.

Svetovalni dnevi (odprta pisarna):

 • 16. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Pisarna LASR Alpske reke, Tolmin
 • 23. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Pisarna LASR Alpske reke, Tolmin
 • 13. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Turizem Bohinj, Stara Fužina
 • 27. 5. 2024 od 10.00 do 16.00 / Turizem Bohinj, Stara Fužina
Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija | priponka | popravek 4. 6. 2024 – podaljšanje roka za oddajo vloge in omejitev upravičenca na javni poziv.

Javni poziv in razpisna dokumentacija:
 • Javni poziv (.pdf) | priponka | popravek 4. 6. 2024 – podaljšanje roka za oddajo vloge in omejitev upravičenca na javni poziv
 • Prijavnica (.doc) | priponka |
 • Finančni načrt projekta (.xls) | priponka |
 • Priloga10_Izjava o uskladitvi_ NRP (.doc) | priponka |
 • Priloga10_Vzorec sklepa o potrditvi Investicijskega dokumenta (.doc) | priponka |
 • Priloga 13_Oprema ovojnice (.doc) | priponka |
Koristne povezave in pravne podlage:
 • Navodila OU za kazalnike CLLD | priponka |
 • Navodila OU za PT in LASR | priponka |
 • Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LASR Alpske reke (.pdf) | priponka |
 • Navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz programa ESPRA 2021–2027
  | povezava |
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
  | povezava |
Skip to content