Organi LASR
Skupščina LAS

Je najvišji organ upravljanja LASR in jo sestavljajo vsi člani LASR. Članstvo v LASR je odprto za vse, ki živijo na območju LASR in imajo interes za vključitev v LASR.
| Seznam članov LASR |

Upravni odbor

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LASR. Sestavlja ga:

2 predstavnikov javnega sektorja,
2 predstavnikov gospodarskega sektorja,
2 predstavnikov zasebnega sektorja
| Upravni odbor LASR |

Predsednik

Predsednik je zastopnik LASR in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LASR Alpske reke je bil izvoljen in potrjen Dušan Jesenšek, SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja, Tolmin

Podpredcednica

Podpredsednica opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednico LASR Alpske reke je bila izvoljena in potrjena Metka Štrukelj, PROJEKTNO SVETOVANJE, METKA ŠTRUKELJ S.P.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LASR. Ima tri člane, po enega iz vsakega sektorja in nadomestnega člana. Nadzorni odbor je nadzorni organ LASR in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja.
| Nadzorni odbor LASR |

Vodilni partner

Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LASR kot vodilnega partnerja, ki zastopa LASR v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LASR in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LASR in Vodilnim partnerjem. Za vodilnega partnerja LASR Alpske reke je bil na Ustanovni skupščini LASR 12. aprila 2023 izbran Posoški razvojni center.

Povabilo za članstvo

| povabilo |

Skip to content