Osebna izkaznica
LASR Alpske reke

Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin
05 38 41 507
las@prc.si

Predsednik LASR: Dušan Jesenšek
Vodilni partner LASR: Posoški razvojni center
Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 12. 4. 2023
Datum podpisa pogodbe za programsko obdobje do 2027: 12. 4. 2023
Število občin: 5
Vključene občine: Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin
Velikost območja LASR: 1.424 km²
Število prebivalcev LASR: 29.096 (SURS, 1. 1. 2022)
Število članov LASR (na dan 27. 9. 2023): 29
Številka transakcijskega računa LASR: SI56 0132 8600 0000 782 pri UJP

Naziv aktivnosti:

Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki (v nadaljevanju: delovanje LASR)

Cilj:

Obveščanje in informiranje javnosti

Pričakovani rezultati:

Vključevanje skupnosti

 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru projektov,
 • k identificiranju potreb na območju LASR,
 • k enakomernemu razvoju območja LASR.
Obveščanje javnosti:
 • o aktualnih zadevah povezanih z LASR,
 • o javnih pozivih LASR,
 • o projektih v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LASR.
Povzetek:

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (LASR), aktivno odloča z uresničevanjem ciljev in potreb lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev.

Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Program ESPRA 2021–2027 se na ozemlju Republike Slovenije izvaja na 5 celinskih LASR in enem obalnem LASR.

Potencialni prijavitelji lahko kandidirajo s projekti, ki bodo zasledovali spodaj navedene cilje in aktivnosti, razporejene v štiri tematska področja.

1. Tematsko področje: RAZVOJ IN TRŽENJE V AKVAKULTURI IN RIBIŠTVU
Cilj: Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture

2. Tematsko področje: PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Cilj: Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije

3. Tematsko področje: SKUPNOST, RANLJIVE SKUPINE IN DELOVNA MESTA
Cilj: Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest

4. Tematsko področje: RAZVOJ RIBIŠKEGA TURIZMA IN AKVAKULTURE
Cilj: Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakultura, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 7.7.2023):

Namen in cilj

Podpora iz CLLD zajema intervencije, ki prispevajo k omogočanju trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah, spodbujanju trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti ter cilju politike 5 »Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud«.

Javna podpora za delovanje LASR je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LASR, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LASR in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPRA /povezava/.
 • Spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo /povezava/

Za vsebino na spletni strani LASR Alpske reke je odgovorna lokalna akcijska skupina za ribištvo LASR Alpske reke, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021—2027, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skip to content